خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

خدمات وب سایت دکتر محمدرضا طاهری

مشاوره فردی و سازمانی

جلسه مشاوره کار و کسب می تواند با اهداف زیر برگزار گردد:

این فرم جهت برقراری ارتباط با بخش مرتبط با “مشاوره فردی و سازمانی” می باشد

خدمات وب سایت دکتر محمدرضا طاهری

آموزش های فردی و سازمانی

این فرم جهت برقراری ارتباط با بخش مرتبط با “آموزش های فردی و سازمانی” می باشد